Podstawowe informacje o programie Erasmus+ KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. 

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Kto może wnioskować?

Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (z wyłączeniem placówek, których organem prowadzącym jest osoba fizyczna) 

Kto może uczestniczyć w projekcie? 

Wszyscy pracownicy Placówki zatrudnieni na umowę o pracę czyli: 

 • Dyrekcja
 • Nauczyciele języków obcych
 • Nauczyciele pozostałych przedmiotów (np. matematyki, historii, nauczania początkowego itp.)
 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej
 • Pedagodzy, logopedzi, psychologowie
 • Pracownicy administracji 

Kluczowym elementem wniosku będzie uzasadnienie wyboru kursów – muszą one służyć rozwojowi zarówno uczestników jak i całej placówki. Efekty szkoleń i kursów muszą być wykorzystane dla rozwoju całej instytucji i muszą być zgodne z planem jej rozwoju na najbliższe lata. 

W jakich typach kursów zagranicznych można uczestniczyć: 

 • metodycznych
 • metodyczno-językowych
 • językowych
 • specjalistycznych, np. wykorzystanie technologii w nauczaniu, skuteczna komunikacja, zarządzanie placówkami oświatowymi, współpraca międzynarodowa 

Korzyści wynikające z wykorzystania środków unijnych 

 • Podnoszenie kompetencji własnych kadry – językowych, metodycznych, organizacyjnych
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów
 • Poprawa atrakcyjności i renomy placówki
 • Wymiana doświadczeń i nawiązanie międzynarodowych kontaktów
 • Połączenie nauki z wypoczynkiem i zwiedzaniem Europy

Wysokość dofinansowania 

W ramach programu Erasmus + wnioskuje się o grant, który przy odpowiednim wyborze kursu i rodzaju zakwaterowania, pokrywa wszystkie wydatki związane z wyjazdem zagranicznym. Poza tym Placówka otrzymuje dofinansowanie na realizację całego projektu do wykorzystania w kraju. 

Kategorie i kwoty dofinansowania: 

 • koszty podróży – dojazd/przelot na kurs z miejsca zamieszkania uczestnika i z powrotem. Wysokość dofinansowania jest zależy od odległości jaką musi pokonać uczestnik czyli do jakiego kraju, miasta wyjeżdża wynosi od 180 do 1.100 EUR. Np. dla wyjazdów do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i na Maltę będzie to kwota 275 EUR, dla wyjazdów do Niemiec i Austrii kwota 180-275 EUR, zaś dla wyjazdów do Hiszpanii kwota 275-360 EUR
 • opłaty za kurs – koszty kursu, szkolenia – maksymalna kwota dofinansowania do kursu to 700 EUR na uczestnika projektu;
 • utrzymania i zakwaterowania – dofinansowanie uzależnione jest od długości pobytu oraz od kraju w którym odbywa się kurs. Przykładowo na 2-tygodniowy pobyt jednego uczestnika w Irlandii, Wielkiej Brytanii: 1.638 EUR; we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Maltcie: 1.456 EUR
 • organizacyjne – wszelkie koszty związane z realizacją projektu np. koszty przygotowania międzykulturowego, językowego, koszty związane z obsługą administracyjną, organizacją wyjazdów, ubezpieczeniem, zakupem niezbędnych materiałów itp. Kwota dofinansowania to 350 EUR na jednego uczestnika szkolenia. 

Najbliższy termin składania wniosków: Pierwszy kwartał 2020

Close Menu